ISSN 1000-3665 CN 11-2202/P
  Articles in press have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
  Experimental study of mechanical properties of highly-stressed rocks under true triaxial unloading conditions with different unloading directions
  XIANG Qian, WANG Ke, WENG Lei, YOU Weijun, CHU Zhaofei, LI Zeyu
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202304042
  Abstract FullText HTML PDF
  Investigation of crack propagation behavior of opening single fractured rock based on acoustic emission technology
  LI Xiulei, XIE Fei, CHEN Chen, HUANG Feng, LING Tianqing
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202303044
  Abstract FullText HTML PDF
  Adsorption and diffusion behavior of ammonium on bentonite modified loess liners
  WANG Bao, ZHU Jiajia, ZHANG Di, WANG Juanjuan, WANG Zefeng
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202309041
  Abstract FullText HTML PDF
  Discussion on the site contamination hydrogeology
  ZHAO Yongsheng
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202311032
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of loess-paleosol interbedding on soil moisture transport and soil microstructure
  LI Peiyue, LI Jiahui, WU Jianhua, WANG Yuanhang, CHAN Yinfu
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202403039
  Abstract FullText HTML PDF
  Field load test and bearing characteristics analysis of shaped steel piles in sandy soils
  DING Xiaoyong, XU Nengquan, XING Haofeng
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202303037
  Abstract FullText HTML
  A model of capillary water rise based on fractal theory and experimental validation
  JIANG Hanjing, XU Yuran, CHEN Zhiming, LI Shue, KANG Fengyi, XU Yongfu
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202304055
  Abstract FullText HTML
  Study on the stability and motion characteristics of bridge slope in the large reservoir area
  WANG Jiajia, CHEN Haojun, XIAO Lili, LI Zhiqiang
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202211015
  Abstract FullText HTML PDF
  Experimental study on engineering properties of red clay modified by sodium polyacrylate
  WANG Jiaquan, LIU Hongzhi, LIN Zhinan, TANG Yi
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202305036
  Abstract FullText HTML PDF
  Study of the hydrogeological boundary conditions in Jiepailing mining area, Hunan Province
  LUO Weiqi, LIU Yongjun, LI Tongsheng, ZHOU Xin, CHEN Wendong, OU Jian, CHEN Liangjing, SONG Xuewang, ZHANG Wei, HE Guoyang
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202401054
  Abstract FullText HTML PDF
  Hydrogeochemical characteristics and hydrothermal genesis model of the fracture zone in the southeastern foothills of Taihang Mountains
  ZHENG Rudan, XIONG Chaofan, PING Jianhua, SU Xiangdong, ZHAO Jichang, LIU Jiaqi
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202309035
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey and proposal of geological and humanistic heritage resources in Xisan District, Beijing
  HE Jinrui, XU Shangzhi, SONG Qingwei, HAO Chunyan, DONG Ying, RAN Shuhong, WU Jiayue, YU Zhaolin, ZHENG Yilong, SUN Miao
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202304002
  Abstract FullText HTML PDF
  A novel approach for estimating hydraulic conductivity of non-Gaussian aquifer
  SUN Meng, LUO Qiankun, KONG Zhiwei, GUO Ming, LIU Mingli, QIAN Jiazhong
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202308022
  Abstract FullText HTML PDF
  Analysis of the influence of dimensional unity in landslide susceptibility assessment
  LI Guoying, LIU Ping, ZHANG Kai, WU Qianqian, LI Yuxiang
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202304005
  Abstract FullText HTML PDF
  Quantitative evaluation of forchheimer equation for non-darcy flow in porous media
  YUAN Shuai, LI Zhongxia, XIONG Tao, YANG Yun, WANG Zongxin
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202308015
  Abstract FullText HTML PDF
  Evaluation of water curtain system effectiveness for underground crude oil storage caverns based on hydrogeochemical characteristics
  PENG Zhenhua, QIAO Liping, HUANG Anda, WANG Zhechao, LI Cheng
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.20230504
  Abstract FullText HTML PDF
  Surficial deformation monitoring and analyzing to the Xiazangtan landslides based on InSAR method
  YUE Lei, LIU Changyi, CONG Xiaoming, TANG Binyuan, FU Jiangtao3, XING Guangyan, LEI Haochuan, ZHAO Jimei, LV Weitao, HU Xiasong
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202307049
  Abstract FullText HTML PDF
  Study on the failure pattern of mining-induced landslides based on discrete elements
  MA Jie, HE Kaiming, CHANG Wenbin, XING Aiguo
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202210057
  Abstract FullText HTML PDF
  Analysis of debris flow engineering treatment effect based on DEM data preprocessing in small watershed: A case study of Fangjiagou, Zhangxian County
  QU Jingkai, YNAG Weimin, SHEN Junfeng, ZHANG Chunshan, WAN Feipeng, MA Siqi, XU Chuancheng, TANG Haibing
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202211068
  Abstract FullText HTML PDF
  Study on the method of estimating the volume of fragmental rockfall based on image recognition
  HUANG Xiang, HUANG Jian, HE Zi Cheng, WANG Hao
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202211055
  Abstract FullText HTML PDF
  Pollution characteristics, migration and transformation of hexavalent chromium in groundwater of a chromium slag
  LYU Yonggao, CAI Wutian, YANG Li, BIAN Chao, LI Jingjie,
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202305030
  Abstract FullText HTML PDF
  Current situation and scientific challenge of soil and water erosion in Gully Consolidation and Highland Protection Project of DongZhi Loess Plateau
  ZHANG Buping, ZHU Xinghua, CHE Xi, XIAO Yongjiu, WANG Mengkui, FENG Xiaorui
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202306018
  Abstract FullText HTML PDF
  Numerical analysis of site deformation and formation stress characteristics of Jingyang-Weinan active fault zone
  CHEN Chuoyu, HUANG Qiangbing, XIE Qingyu, LI Lun
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202304056
  Abstract FullText HTML PDF
  Stability evaluation of karst roof of pile foundation based on variable weight fuzzy comprehensive theory
  HU Xuewen, LI Yun’an, FAN Zhigao
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202307035
  Abstract FullText HTML PDF
  Meso and micro pore structure test of Jingyang shallow loess
  FENG Xiaorui, ZHU Xinghua, SUN Hengfei, JU Liang, WEN Ruixiang, XIAO Yongjiu
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202305008
  Abstract FullText HTML PDF
  Development of overlying strata collapse and water-conducting fractured zone in shallow coal seams mining
  SHANG Hui, LIU Sihang, GAN Zhihui, SU Lixiang, LIU Yang
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202309025
  Abstract FullText HTML PDF
  Combination of InSAR and neural networks for the deformation monitoring and prediction of Fanjiaping landslide
  XU Wenzheng, LU Shuqiang, LIN Zhen, ZHOU Wangmin
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202308028
  Abstract FullText HTML PDF
  Experimental study on seismic performance of composite reinforced structure with shock absorption and energy dissipation of potentially collapsedrock mass
  ZHU Jiewang, WANG Shengyong, LI Wenle, LV Guojing, ZHANG Aishe, ZHOU Guangqiang
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202306009
  Abstract FullText HTML PDF
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.zhenggaoqishi
  Abstract FullText HTML PDF
  Research progress and prospect of land subsidence
  ZHU Lin, GONG Huili, LI Xiaojuan, ZHOU Chaofan, YE Miao, WANG Haigang, ZHANG Ke, HAN Miaomiao
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202212043
  Abstract FullText HTML PDF
  Abstract FullText HTML PDF
  Abstract FullText HTML PDF
  Characteristics of geological hazards and it’s mitigations of the Ms6.8 earthquake in Luding County, Sichuan Province
  TIE Yongbo, ZHANG Xianzheng, LU Jiayan, LIANG Jingtao, WANG Donghui, MA Zhigang, LI Zongliang, LU Tuo, SHI Shengwei, LIU Minsheng, BA Renji, HE Longjiang, ZHANG Xinke, GAN Wei, CHEN Kai, GAO Yanchao, BAI Yongjian, GONG Lingfeng, ZENG Xiaowen, XU Wei
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202209029
  Abstract FullText HTML PDF
  Category
  2024, 51(2): 1-2.
  Abstract FullText HTML PDF
  Research progress on the impact of antibiotics in groundwater systems on denitrification
  LIU Fei, HUANG Fuyang
  2024, 51(2): 3-12. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202312009
  Abstract FullText HTML PDF
  Study on the characteristics and mechanism of antibiotic pollution in different aquifers
  WANG Jialin, PAN Jinwei, LIU Fei
  2024, 51(2): 13-22. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202311008
  Abstract FullText HTML PDF
  Review of environmental fate of chiral antibiotics in the vadose zone
  QIN Xiaopeng, LIU Fei, WANG Guangcai, WENG Liping
  2024, 51(2): 23-34. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202311009
  Abstract FullText HTML PDF
  Advances in researches on migration and transformation behavior of per- and polyfluoroalkyl substances precursors in the environment
  JIN Xiaohui, YAN Ni
  2024, 51(2): 35-49. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202311005
  Abstract FullText HTML PDF
  Study on the natural attenuation mechanism of gibberellic acid in soil under different water content conditions
  LI Jingfang, HU Xiaolei, CHEN Liang
  2024, 51(2): 50-57. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202310046
  Abstract FullText HTML PDF
  Column experiments study on attenuation of perchlorate stimulated by sulfur
  LIANG Kaixuan, LIU Fei, ZHANG Li, YANG Xinmin, DUAN Shidun
  2024, 51(2): 58-65. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202311004
  Abstract FullText HTML PDF
  Non-radical pathway dominated highly efficient degradation of norfloxacin using persulfate activation with iron-based biochar
  WANG Congcong, CHEN Jiawei
  2024, 51(2): 66-76. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202311017
  Abstract FullText HTML PDF
  Shear characteristics and mesoscopic damage mechanism of long time soaking red sandstone under loading and unloading conditions
  SUN Qiancheng, XU Xiao, FENG Guangliang, ZHOU Binghao, ZHAO Kaibing
  2024, 51(2): 77-89. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202303055
  Abstract FullText HTML PDF
  Bearing characteristics of variable diameter micropile based on the improvement of group pile foundation
  REN Guangming, LI Haitao, WANG Biyang, FAN Rongquan, DONG Bin, LUO Yi
  2024, 51(2): 90-100. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202304050
  Abstract FullText HTML PDF
  An improved region growing algorithm in 3D laser point cloud identification of rock mass structural plane
  XU Zhihua, GUO Ge, SUN Qiancheng, FENG Guangliang, HE Yuming, XIE Di
  2024, 51(2): 101-112. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202303051
  Abstract FullText HTML PDF
  Analysis of electrical resistivity and acoustic wave velocity characteristics in fault structures and their combined application in the detection process
  GAO Jian, PAN Jianwei, ZHAN Lin, QIAN Lun, YANG Chen, ZHANG Chengli
  2024, 51(2): 113-122. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202306046
  Abstract FullText HTML PDF
  Research on pore structural change of gravel soil under seepage erosion based on CT scanning
  HUANG Da, GAO Yikang, HUANG Wenbo
  2024, 51(2): 123-131. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202302035
  Abstract FullText HTML PDF
  Multi-temporal digital twin method and application of landslide deformation monitoring: A case study on Baige landslide in Jinsha River
  YANG Yunjian, ZHOU Xuecheng, HE Zhonghai, LI Zongliang, CAI Jialun, PEI Peng, LIU Jintao, KUANG Wei
  2024, 51(2): 132-143. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202210053
  Abstract FullText HTML PDF
  Analytical computation of settlement displacement of buried pipeline caused by excavation
  LU Yulin, HE Jinze, CHEN Xiaoran, WANG Li
  2024, 51(2): 144-154. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202210066
  Abstract FullText HTML PDF
  Analysis of dynamic splitting tensile failure and energy evolution characteristics of Jinping marble
  MIAO Fengchen, WANG Zhiliang, SUN Pan, LI Songyu, FU Jingjing
  2024, 51(2): 155-162. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202211033
  Abstract FullText HTML PDF
  Study on water inrush failure mode of karst tunnel based on three-dimensional discrete-continuous coupling
  LIU Chenyao, YAN Qixiang, SUN Runfang, WANG Xu, DENG Baohua, CHEN Yao
  2024, 51(2): 163-171. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202211045
  Abstract FullText HTML PDF
  Stability analysis of expansive soil landslide based on homogenization theory and upper limit analysis
  YANG Xiaohua, WANG Dongqing, YUAN Shuai, ZHANG Yi
  2024, 51(2): 172-182. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202302050
  Abstract FullText HTML PDF
  Mechanism of rainfall-induced shallow landslide and stability prediction model
  LIU Jiayi, CHEN Chunli, FU Yukai, WANG Chenxing, LI Tonglu, XIAO Ruihua, LIU Yanhui
  2024, 51(2): 183-191. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202306051
  Abstract FullText HTML PDF
  Research progress on the response characteristics and indicative significance of microorganisms to seawater intrusion
  ZHI Chuanshun, HU Xiaonong, CHEN Lin, JIAO Yufei, BAI Jing
  2024, 51(2): 192-203. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202307014
  Abstract FullText HTML PDF
  Driving factors analysis of surface soil moisture variation in Zhangjiakou-Chengde district based on geodetector
  ZHENG Jintao, JIN Xiaomei, LI Qing, YIN Xiulan, JIN Aifang
  2024, 51(2): 204-214. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202309007
  Abstract FullText HTML PDF
  Characteristics and driving factors of fluoride in groundwater in different urban functional area of Lanzhou city
  LYU Xiaoli, ZHENG Yuejun, LIU Ke, LI Chunyan, ZHAO Wei, HAN Zhantao
  2024, 51(2): 215-226. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202211074
  Abstract FullText HTML PDF