ISSN 1000-3665 CN 11-2202/P
  Articles in press have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
  Remote sensing estimation on regional continuous daily evapotranspiration based on Richards equation
  WANG Xixuan, KONG Jinling, ZHANG Qiutong, ZHANG Zaiyong, WANG Lizheng
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202311044
  Abstract FullText HTML PDF
  Experimental study on porous media penetration based on laser etching technology
  ZHANG Zhuo, ZHANG Zhun, WANG Zhe, GUO Huirong, ZHANG Ju, LU Wanjun
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202311012
  Abstract FullText HTML PDF
  Exploration on the surface water leakage mechanism of travertine pools in Salix cupularis shrub area of Huanglong Scenic spot, Sichuan province
  LIU Xinze, GAO Wenhao, XU Ronglin, SUN Dong, JIANG Liping, TANG Shu, REN Qingzhou, XU Mengyu, ZHAI Shengqiang
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202309019
  Abstract FullText HTML PDF
  Experimental study on unloading creep of sandstone under temperature-seepage coupling conditions
  LIANG Jinping, ZHANG Zhenduo, LI Xiaorui, JING Haoyong, HOU Gongyu, SU Zhandong, ZHANG Minglei, ZHANG Jianyong
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202311057
  Abstract FullText HTML PDF
  Construction of three-dimensional model and stability analysis of dangerous rock mass based on nap-of-the-object photogrammetry and LiDAR technology
  CHENG Shulou, ZHANG Peng, HUANG Bolin, WANG Xun, XU Kaikai, DONG Xingchen
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202305050
  Abstract FullText HTML PDF
  Land deformation monitoring and spatiotemporal evolution characteristics analysis of coal mine goaf in Jilin province based on time series InSAR
  ZHANG Yibin, XU Siyu, XU Yuwei, SONG Jinhong
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202311058
  Abstract FullText HTML PDF
  Landslide susceptibility evaluation based on FR-DNN coupling model: A case study on Yanyuan County
  CHEN Hang, LIU Huijun, WANG Tao, SUN Yue
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202305006
  Abstract FullText HTML PDF
  Internal force calculation of double row anti-slide pile structure based on finite difference method
  LI Xunchang, GAO Fanfan, RAN Yutong, SHI Zhengzheng
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202308034
  Abstract FullText HTML
  Characteristics of burned area and susceptibility assessment of post-fire debris flow of Chongqing wildfire in August 2022
  ZHOU Ruichen, HU Xiewen, JIN Tao, CAO Xichao, ZHOU Yonghao, ZHANG Yu
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202303045
  Abstract FullText HTML PDF
  Experimental study and verification on tensile strength of remolded clay
  BAI Shuaixin, YIN Chao, MENG Weiqing, WANG Shuaiwei, ZHENG Yongxiang, WANG Wei
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202305051
  Abstract FullText HTML
  Current situation and scientific challenge of soil and water erosion in Gully Consolidation and Highland Protection Project of DongZhi Loess Plateau
  ZHANG Buping, ZHU Xinghua, CHE Xi, XIAO Yongjiu, WANG Mengkui, FENG Xiaorui
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202306018
  Abstract FullText HTML PDF
  Numerical analysis of site deformation and formation stress characteristics of Jingyang-Weinan active fault zone
  CHEN Chuoyu, HUANG Qiangbing, XIE Qingyu, LI Lun
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202304056
  Abstract FullText HTML PDF
  Stability evaluation of karst roof of pile foundation based on variable weight fuzzy comprehensive theory
  HU Xuewen, LI Yun’an, FAN Zhigao
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202307035
  Abstract FullText HTML PDF
  Meso and micro pore structure test of Jingyang shallow loess
  FENG Xiaorui, ZHU Xinghua, SUN Hengfei, JU Liang, WEN Ruixiang, XIAO Yongjiu
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202305008
  Abstract FullText HTML PDF
  Development of overlying strata collapse and water-conducting fractured zone in shallow coal seams mining
  SHANG Hui, LIU Sihang, GAN Zhihui, SU Lixiang, LIU Yang
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202309025
  Abstract FullText HTML PDF
  Combination of InSAR and neural networks for the deformation monitoring and prediction of Fanjiaping landslide
  XU Wenzheng, LU Shuqiang, LIN Zhen, ZHOU Wangmin
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202308028
  Abstract FullText HTML PDF
  Experimental study on seismic performance of composite reinforced structure with shock absorption and energy dissipation of potentially collapsedrock mass
  ZHU Jiewang, WANG Shengyong, LI Wenle, LV Guojing, ZHANG Aishe, ZHOU Guangqiang
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202306009
  Abstract FullText HTML PDF
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.zhenggaoqishi
  Abstract FullText HTML PDF
  Abstract FullText HTML PDF
  Abstract FullText HTML PDF
  Characteristics of geological hazards and it’s mitigations of the Ms6.8 earthquake in Luding County, Sichuan Province
  TIE Yongbo, ZHANG Xianzheng, LU Jiayan, LIANG Jingtao, WANG Donghui, MA Zhigang, LI Zongliang, LU Tuo, SHI Shengwei, LIU Minsheng, BA Renji, HE Longjiang, ZHANG Xinke, GAN Wei, CHEN Kai, GAO Yanchao, BAI Yongjian, GONG Lingfeng, ZENG Xiaowen, XU Wei
  DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202209029
  Abstract FullText HTML PDF
  Category
  Geological carbon storage and compressed gas energy storage: current status, challenges, and prospects
  HE Qingcheng, LI Cai, GUO Chaobin, WANG Xinwen, ZHANG Baojian, YANG Lichao, LI Xia, ZHU Yutong
  2024, 51(4): 1-9. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202406013
  Abstract FullText HTML PDF
  Site suitability evaluation method and application of compressed gas geological energy storage in lithologic trap
  GUO Chaobin, WANG Fugang, LI Cai, ZHU Yutong
  2024, 51(4): 10-20. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202403010
  Abstract FullText HTML PDF
  Potential prediction and storage area selection of CO2 geological storage in deep saline aquifers in Ningxia region
  YANG Chuanfeng, LIU Ting, CHENG Guoqiang, DIAO Yujie, MA Xin, WANG Nan, LI Fengyang, YANG Lingxue, MA Jing, HU Ting, SUN Jian, REN Jianguo
  2024, 51(4): 21-32. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202403013
  Abstract FullText HTML PDF
  Constraints of hydrodynamic conditions on gas reservoirs in Dongying depression and its enlightenment to CO2 storage target area
  ZHANG Baojian, GUO Chaobin, HE Qingcheng, YANG Lichao, ZHU Yutong, WANG Xinwen, LI Zongyi
  2024, 51(4): 33-40. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202402006
  Abstract FullText HTML PDF
  Research on monitoring methods and technical systems of CO2 mineralization in basalt formation
  LIAO Songlin, MA Shijia, XIA Changyou, GAO Zhihao, LIU Muxin, LIANG Xi, DAI Qing, HUANG Xinwo, JIANG Zeyuan, YU Bingqing
  2024, 51(4): 41-52. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202308038
  Abstract FullText HTML PDF
  Evaluation and investigation technology of salt cavern resources in China
  LIN Zhenzhou, LIU Dongming, ZHANG Le, JIANG Zhengzhong, JING Lei, ZHI Qingquan, ZHANG Jie, ZHOU Yuejun, JIA Dingyu, YANG Yi, LIANG Mingxing, LI Yang, OU Yang, ZHAI Jinghong
  2024, 51(4): 53-65. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202401051
  Abstract FullText HTML PDF
  Carbon burial characteristics of Hongze Lake in the past 60 years
  QI Jiahao, LIU Taibei, ZHAO Hua
  2024, 51(4): 66-76. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202402010
  Abstract FullText HTML PDF
  Groundwater imbalance and its mutual feedback relationship with land use in West Liaohe Plain
  GUO Xiaodong, LIU Qiang, LI Wenpeng, ZHANG Huirong, XIONG Haiqin, WANG Changqi, CHEN Lin
  2024, 51(4): 77-87. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202310001
  Abstract FullText HTML PDF
  Characterizing fracture networks by integrating hydrogeophysical data based on the ESMDA-DS method
  JIAO Tingting, DENG Yaping, QIAN Jiazhong, LUO Qiankun
  2024, 51(4): 88-100. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202310004
  Abstract FullText HTML PDF
  Experimental study on non-darcy flow through layered porous media
  DOU Zhi, LIU Wanming, CHEN Zhou, XU Zhaohui, ZHAO Tianyu, AN Liang
  2024, 51(4): 101-107. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202310002
  Abstract FullText HTML PDF
  Inversion of hydraulic parameters of high permeability confined aquifer based on slug test
  GUO Hanxuan, WANG Quanrong, PAN Kexin, SHI Wenguang
  2024, 51(4): 108-116. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202311013
  Abstract FullText HTML PDF
  Variations in pore structures and permeabilities of the ion-adsorption rare earth ores in the zones with different weathering degree before and after leaching
  ZHANG Lian, WEN Baoping, CHEN Lingkang, WANG Limin
  2024, 51(4): 117-124. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202312048
  Abstract FullText HTML PDF
  Study on bearing characteristics of rigid rectangular foundation subjected to horizontal force and torque (H-T)
  YIN Pingbao, WU Hanxi, HE Wei, TAN Lijunying, LIU Jiangbo, FANG Min
  2024, 51(4): 125-134. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202307036
  Abstract FullText HTML PDF
  Analytical solution of one-dimensional electroosmotic consolidation considering the thermal effect
  LU Qi, LIU Ganbin, MA Yongzheng
  2024, 51(4): 135-145. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202307029
  Abstract FullText HTML PDF
  Enhancing mechanical characteristics of soft rock tunnel surrounding rock through radial yield pressure system
  CHEN Qiuyu, HUANG Lu, PAN Hu, CHEN Jie, XIE Qiang, LI Qiuling, SHU Zichen, ZHANG Xuhao
  2024, 51(4): 146-156. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202307047
  Abstract FullText HTML PDF
  Analysis on settlement factors of shield tunnel foundation for operating metro
  XU Ping, YANG Yixin, ZHU Zhihao
  2024, 51(4): 157-166. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202308007
  Abstract FullText HTML PDF
  Research progress and prospect of land subsidence
  ZHU Lin, GONG Huili, LI Xiaojuan, ZHOU Chaofan, YE Miao, WANG Haigang, ZHANG Ke, HAN Miaomiao
  2024, 51(4): 167-177. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202212043
  Abstract FullText HTML PDF
  Numerical analysis of rainfall type landslide in Jichang town considering strain-softening
  JI Youjun, XIONG Jun, JIANG Guobin, WANG Zegen
  2024, 51(4): 178-188. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202303036
  Abstract FullText HTML PDF
  Numerical simulation of critical flow velocity in the covered karst soil cave formation
  CHEN Xiaoxi, HUANG He, ZHU Yan, ZENG Bin
  2024, 51(4): 189-196. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202302063
  Abstract FullText HTML PDF
  Rainfall thresholds of typhoon rainstorm induce landslides: A case study over Taishun County
  SUN Qiang, LIU Mingjun, ZHANG Taili, WU Jianbo, ZHU Yanhui, SHI Hongfeng, CHANG Xiaojun
  2024, 51(4): 197-205. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202212041
  Abstract FullText HTML PDF
  Analysis of debris flow engineering treatment effect based on DEM data preprocessing in small watershed: A case study of Fangjiagou debris flow, Zhangxian County
  QU Jingkai, YANG Weimin, SHEN Junfeng, ZHANG Chunshan, WAN Feipeng, MA Siqi, XU Chuancheng, TANG Haibing
  2024, 51(4): 206-219. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202211068
  Abstract FullText HTML PDF
  The impacts of deep faults on fluid migration, heat accumulation with implication to genesis of Yingshan geothermal system
  ZUO Yumei, CHENG Jianmei, ZHAO Ruirui, LIU Haotian, WU Fan, XIE Xianjun, LIANG Tengfei
  2024, 51(4): 220-232. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202309014
  Abstract FullText HTML PDF
  Study on optimization and time effect of ground-source heat pump system in Nanjing
  FAN Qi, YUAN Linshan, ZHAO Cunfa, TIAN Rong
  2024, 51(4): 233-242. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202311052
  Abstract FullText HTML PDF